શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | trainingdetail

શાળામાં વિષયવાર તાલીમ લીધેલ શિક્ષકોની માહિતી

પત્રક-૨૧

ક્રમ વિષયનું નામ ધોરણ વિષય ભણાવતા શિક્ષકોના
નામ
હોદ્રો શિક્ષકે કર્મયોગી તાલીમ લીધેલ છે કે કેમ? “ હા” કે “ના” શિક્ષકે કર્મયોગી તાલીમ લીધી ન હોય તો તેના કારણો વિશેષ નોધ
૧. ગણિત શ્રી ધાંધાં મયંક એમ. શિક્ષણ સહાયક હા    
૨. વિજ્ઞાન અને ટેક. શ્રી ધાંધાં મયંક એમ. શિક્ષણ સહાયક હા    
૩. સામાજિક વિજ્ઞાન શ્રી દેસાઈ બળદેવભાઈ એમ. શિક્ષણ સહાયક હા    
૪. અંગ્રેજી          
૫. ગુજરાતી શ્રી દેસાઈ બળદેવભાઈ એમ. શિક્ષણ સહાયક હા    
અંગ્રેજી ૧૨ સા.પ્ર.          
વા.વ્યવસ્થા અને સંચાલન ‘’          
નામના મુળતત્વો ‘’          
અર્થશાસ્ત્ર ‘’          
૧0 ગણિત ૧૨ વિ.પ્ર.          
૧૧ ભૌતિક વિજ્ઞાન ‘’          
૧૨ રસાયણ વિજ્ઞાન ‘’