શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

સ્ટાફની માહિતી

� � ��

Designation:� �  
Phone :02691283524 

� �. ��

Designation:�� 
Email:pjpatel4963@yahoo.com 
Phone :02691252646 
Mobile:9427083775 

� � ��

Designation:�. �� 
Phone :02691283524 

� � ��

Designation:�.�  
Phone :02691283524 
Mobile:9428657719 

� � ��

Designation:�.�� 
Phone :02691283524 
Mobile:9979271831 

� � ��

Designation:�.�� 
Phone :02691283524 
Mobile:9824505810