શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

સ્ટાફની માહિતી

પટેલ સમીરકુમાર ચતુરભાઈ

Designation:જુનિયર કારકુન  
Phone :02691283524 

પ્રકાશચંદ્ર જે. પટેલ

Designation:આચાર્યશ્રી 
Email:pjpatel4963@yahoo.com 
Phone :02691252646 
Mobile:9427083775 

ધાંધા મયંક મુકુન્દરાય

Designation:આસી. શિક્ષક 
Phone :02691283524 

દેસાઈ બળદેવભાઈ મેમાભાઈ

Designation:મ.શિક્ષક  
Phone :02691283524 
Mobile:9428657719 

પટેલ શૈશવકુમાર મંગળભાઈ

Designation:શિ.સહાયક 
Phone :02691283524 
Mobile:9979271831 

જમોડ ચંદુભાઈ કેહરભાઈ

Designation:શિ.સહાયક 
Phone :02691283524 
Mobile:9824505810