શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo9

ફાજલ કર્મચારીઓની માહિતી

પત્રક – ૮

૧.ફાજલ શૈક્ષણિક – બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની માહિતી

અ.નં. ફાજલ શિક્ષક/ કર્મચારીનું નામ હોદ્રો એમ્પલોઈ  નંબર નિયકિત વખતનો ટોસ્ટર પોઈન્ટ(જાતિ) ફાજલ જાહેર કર્યાનું કારણ ફાજલ જાહેર કર્યાનો હુકમ નંબર તારીખ હાલ કઈ શાળામાં ફરજ બજાવે છેતે શાળાનું નામ સરનામું
શ્રી રાઠોડ નરેન્દ્રભાઈ એસ. મ.શિક્ષક     ૧૧નો વર્ગ બંધ થતાં ફાજલ શિક્ષક/૧૦૩૯૪૦ તા.૧૩/૯/૭૭ શ્રી વી.જી.પટેલ, આણંદ
૨. શ્રી આર.ડી.પટેલ મ.શિક્ષક     ૧૧નો વર્ગ બંધ થતાં ફાજલ શિક્ષક/૭૨૬૨-૬૪  તા.૧૦/૭/૭૬ શ્રી એમ.ડી. હાઈસ્કૂલ,ઝેટ
૩. શ્રી બી.કે.પટેલ મ.શિક્ષક     ૮ નો એક વર્ગ ઘટતાં ૪૦૭૨૭-૨૯ તા.૩/૯/૧૯૮૪ ફાજલ તા.૫/૯/૧૯૮૪ જોષીકુવા હાઈસ્કુલ, આંકલાવ
શ્રી જે.એન.ત્રિવેદી       ૮ નો એક વર્ગ ઘટતાં મે.જી.શિ.સાટીના હુકમથી રધુદિપ વિદ્યાલય, બગડું શાળામાં ગમા

 

અ.નં. ફાજલ શિક્ષક/ કર્મચારીનું નામ સમાવેલ શાળામાં હાજર થયા તારીખ માતૃશાળાએ ટિંકોલ પરત સમાવવા કરેલ હુકમના જા.નં.તારીખ માતૃશાળા માં હાજર થયા તારીખ માતૃશાળામાં હાજર થયેલ  ન હોય તો તેનું કારણ  વિશેષ નોધ
૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
શ્રી રાઠોડ નરેન્દ્રભાઈ એસ. ૨૦/૯/૭૭        
૨. શ્રી આર.ડી.પટેલ ૧૧/૭/૧૯૭૬        
૩. શ્રી બી.કે.પટેલ ૦૬/૦૯/૧૯૮૪        
શ્રી જે.એન.ત્રિવેદી ૨૧/૭/૧૯૮૮        

નોધ – શાળાના સ્થાપના વર્ષથી વિગતો નોધવી.