શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo8

અનામતની ગણતરી માટેનું રોસ્ટર ક્રમનું પત્રક

રોસ્ટર પત્રક

 

ÍÝ» - 2
×âÛâÌë Èâ. 01/01/2009 Ìä ãsÉãÈáë ÑÛÕâÍâÝ  ×ìÜãÇ» ÁgÒâáíÌä ãÕ½Èí 
ËíÓÇ  8 9 10 11Öâ.Íý. 12Öâ.Íý. 11ãÕ.Íý.  12ãÕ.Íý. 11é.Ïçï.Íý. 12é.Ïçï.Íý. 11vÒ.Íý. 12vÒ.Íý. »çÔ 
ÑânÒ ½ýânÃëÅ Õ½ô ÖïKÒâ  1 1 1                 3
ãÕYâÉäô Ó‘. ÖïKÒâ  70 34 36                 140
×âÛâÌâ ÑânÒ ½ýânÃëÅ Õ½íôÌä »çÔ ÖïKÒâ ánÕÒë  ×ìÜãÇ» »Ñô¿âÓäáíÌä ãսȠ
ãÕÐâ½  áâ¿âÒô  Ñ.ã×./ã×.ÖÚâÒ» éYí½ ã×. ã×.ÖÚâ. ÍýÒí½×âÛâ (Ñ.ã×.ã×.ÖÚâÒ») ánÒ  »çÔ     
ÑâYãÑ»  1 4       5    
é.Ñâ.Öâ.Íý.                 
é.Ñâ.ãÕ.Íý.                 
é.Ñâ.é.Ïç.                 
é.Ñâ.vÒ.Íý.                 
»çÔ  1 4       5    
ÍýÑâÇÍÝ ð-                         
                  áâÉä ÍýÑâÇÍÝ áâÍÕâÑâï áâÕë Àë »ë éÍÓí»È ãÕ½Èí ×âÛâÌâ ÊÎÈÓëÉä ¼âÝä »ÓäÌë áâÍÕâÑâï áâÕëÔ Àë Áë Öâ¿ä áÌë ÏÓâÏÓ Àë. 
                    áâ¿âÒôÙä,     
                    ÖÚä áÌë ãÖ>í  
½çÁÓâÈ ÖÓ»âÓÙäÌâ Öâ.ãÕ.Ìâ ÄÓâÕ ®Ñâï» ð ÍÕÖ / 1696 / 878 / ½-4 Èâ. 08/03/99 áÌë ÄÓâÕ ®Ñâï» ð ÍÕÖ / 1696 /878 - Ðâ½-2-½-4   
Èâ.05/09/2000 ánÕÒë (ÓäÕâåÂÅ) ÓísÃÓÌä ãÕ½Èí ( ×ìÜãÇ» »Ñô¿âÓä ÑâÃëÌçï)           
»ëÃë½Óä ÁgÒâáí  ãÏÌ áÌâÑÈ  áÌç. ’ãÈ  áÌç. ÁÌ’ãÈ  Öâ.×ì. ÍÀâÈÕ½ô  ×â.¼í.¼âï.  »çÔ           
ÐÓÕâÍâÝ  4     1   5          
ÐÓâÒëÔ  4     1   5          
¼âÔä                       
ÕË                       
¾Ã                       
áâ¿âÒôÙä,                    ãÁlÔâ ã×ÜÇâãË»âÓäÙä, 
ÖÚä áÌë ãÖ>í                   ¼ëÅâ ãÁlÔí , ÌÅäÒâÊ