શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo7

તા.30/09/2011 ની સ્થિતિએ

પત્રક – ૭

તા. ૩૦/૯/૨૦11ની સ્થિતિએ

૧. શાળાના શૈક્ષણિક – બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની માહિતી

વિગત વર્ગો વિદ્યાર્થીની સંખ્યા
માધ્યમિક 181
ઉચ્ચ માધ્યમિક    
કુલ 181

૨. શાળાના શૈક્ષણિક કર્મચારી ગણની માહિતી

અ.ન. વિગત માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક કુલ
સામાન્ય પ્રવાહ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ઉ.બુ.પ્રવાહ વ્ય.લક્ષી પ્રવાહ
મળવાપાત્ર        
ભરાયેલા        
ખાલી            
વધારાના ફાજલ            
૫. વ્ય.લક્ષી લઘુ.લાયકાત વાળા            

૩.શાળાના બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની વિગત (વર્ગ-૩, વર્ગ-૪)

અ.નં. વિગત ઓ.સુ. હેડ કલાર્ક સિનિ.કલાર્ક જુનિ.કલાર્ક ગ્રંથપાલ લેબ.કો.ઓર્ડિ. લેબ પ્યૂન પટાવાળા અન્ય કુલ
મળવાપાત્ર             1   2
ભરાયેલા                 1
ખાલી                    
વધારાના ફાજલ                    
૫. વ્ય.લક્ષી લઘુ.લાયકાત વાળા                    

૪.પછાત વર્ગના કર્મચારીઓનું પ્રમાણ

શૈક્ષણિક
અ.નં. વિગત એસ.સી. એસ.ટી. સા.શૈ.પ.વ. વિકલાંગ કુલ
ભરવાપાત્ર      
ભરાયેલા      
ઘટ          
વધ          
બિનશૈક્ષણિક
અ.નં. વિગત એસ.સી. એસ.ટી. સા.શૈ.પ.વ. વિકલાંગ કુલ
ભરવાપાત્ર          
ભરાયેલા          
ઘટ          
વધ          

નોધ – અનામતની ગણત્રી માટે રોસ્ટર ક્રમનું પત્રક આ સાથે સામેલ છે. જેને ધ્યાનમાં લઈ માહિતી આપવી.
સ્થળ – અંતિસર
તારીખ- ૩૦/૯/૨૦11