શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo6

શાળામાં અભ્યાસ કરતાં પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓની માહિતી

પત્રક-૬

શાળામાં અભ્યાસ કરતા પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓની માહિતી

અ.નં. ધોરણ વર્ગોની સંખ્યા અનુ.જાતિ અનુ. બક્ષીપંચ કુલ
કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ કુમાર કન્યા કુલ
કોલમ ૩,૬,૯
નો સરવાળો
કોલમ ૪,૬૧૦
નો સરવાળો
કોલમ ૫,૮,૧૧
નો સરવાળો
૨(૧) ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪
  ૨૪ ૧૨ ૩૬ ૨૬ ૧૪ ૪૦
  ૧૫ ૨૦ ૧૬ ૨૧
  ૧૦ ૧૨ ૧૦ ૧૩
કુલ   ૪૮ ૨૦ ૬૮ ૫૨ ૨૨ ૭૪
  ૧૧ સા.પ્ર.                          
  ૧૨ સા.પ્ર.                          
કુલ ૧૧ વિ.પ્ર                          
  ૧૨ વિ.પ્ર                          
કુલ                            
  ૧૧ ઉ.બુ.પ્ર.                          
  ૧૨ ઉ.બુ.પ્ર.                          
કુલ                            
  ૧૧ વ્ય.પ્ર                          
  ૧૨ વ્ય.પ્ર                          
કુલ                            
૪+૬+૮+૧૦ નો સરવાળો                          
૫+૭+૯+૧૧ નો સરવાળો                          
કુલ ૧૨ + ૧૩નો  સરવાળો                        

કુલ ( ૧૨ + ૧૩ નો સરવાળો )
નોધ- તા. ૩૦/૯/૨૦૦૬ ની મસ્ટરરોલ – પગારબીલની સ્થિતિએ વિગત ભરવી.
સ્થળ – અંતિસર
તારીખ – ૩૦/૯/૨૦૦૬