શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo5

શાળાના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી ગણનું વર્ગ-૪ સાથે સ્ટાફ લિસ્ટ

પત્રક -૫

શાળાના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી ગણનું સ્ટાફ લીસ્ટ (વર્ગ-૩ કલેરીકલ સંવર્ગ)

અ.નં. કર્મચારીનું નામ એમ્પલોઈ
નંબર
હોદ્રો જન્મતારીખ શૈક્ષણિક લાયકાત વર્ષ સાથે નોકરીમાં દાખલ થયા તારીખ સીધી ભરતી કે બઢતી આ શાળામાં દાખલ થયા તારીખ કઈ જાતિના છે. જી.પી.ફંડ ખાતા નંબર
૧૦ ૧૧
શ્રી સમીરકુમાર સી. પટેલ ૯૧૩૪ જુ.કલાર્ક ૨૨/૧૨/૧૯૮૨ એચ.એસ.સી. ૨૦૦૧ ૨૩/૨/૨૦૦૪ રહેમરાહે ૨૩/૨/૨૦૦૪ બીન અનામત ૨૫૫૦
બિન શૈક્ષણિક વર્ગ – ૪ (સેવક – પટાવાળા / સાથી સહાયક સંવર્ગ )
                   
                    

 

અ.નં. કર્મચારીનું નામ જુનિયર આસીસ્ટન્ટ એકજામીનરના ફિકસેશન પ્રમાણે નિવૃતિ તારીખ રહેઠાણનું પૂરું સરનામું રહેઠાણનો ફોન મોબા. નંબર
તા.૧/૧/૯૬ ના રોજ નકકી થયેલ બેજીક પગારધોરણ પછીની ઇજાફા તારીખ
૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭
શ્રી સમીરકુમાર સી. પટેલ ૨૫૫૦ ૪૦૦૦-૧૦૦-૬૦૦૦ ૧/૨/૨૦૦૫ ૩૧/૧૦/2040 મું.અંતિસર, તા.કપડવંજ  
બિન શૈક્ષણિક વર્ગ – ૪ (સેવક – પટાવાળા / સાથી સહાયક સંવર્ગ )
             
             

નોધ-તા. ૩૦/૯/૨૦૦૫ની મસ્ટરરોલ-પગારબીલની સ્થિતિએ વિગત ભરવી