શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo4

શાળાના શૈક્ષણિક કર્મચારી ગણનું સ્ટાફ લીસ્ટ

પત્રક -૪

શાળાના શૈક્ષણિક કર્મચારીગણનું સ્ટાફ લીસ્ટ

અ.નં. આચાર્ય/શિક્ષક/શિક્ષણ
 સહાયકનું નામ
એમ્પલોઈ
નંબર
જન્મતારીખ શૈક્ષણિક લાયકાતમુખ્ય વિષય સાથે વ્યાવસાયિક લાયકાત વિષય સાથે મૂળ દાખલ થયા તારીખ શાળામાં દાખલ થયા તારીખ કઈ જાતિના છે.
શ્રી પ્રકાશકુમાર જે. પટેલ ૩૩૬૬ ૪/૯/૧૯૬૩ બીએસસી
ગણિત
બી.એડ
ગણિત,વિજ્ઞાન
૨૨/૨/૧૯૮૮ ૧૭/૮/૨૦૦૦ બીન
અનામત
૨. શ્રી મયંક એમ. ધાંધાં ૯૩૨૦ ૨૯/૮/૧૯૮૧ એમ.એસ.સી.
ગણિત
બી.એડ
ગણિત,વિજ્ઞાન
૫/૧0/૨૦૦૫ ૫/૧0/૨૦૦૫ બીન
અનામત
૩. શ્રી બળદેવભાઈ એમ.દેસાઈ ૯૩૪૮ ૧/૬/૧૯૭૧ એમ.એ.
ગુજરાતી
બી.એડ
ગુજરાતી-ઈતિ.
૧૦/૨/૨૦૦૬ ૧૦/૨/૨૦૦૬ બીન
અનામત
૪. શ્રી શૈશવભાઈ એમ.પટેલ ૯૪૦૬ ૨૮/૧/૧૯૮૨ બી.એ. અંગ્રેજી બી.પી.એડ
ફીઝીકલ
૧૨/૬/૨૦૦૬ ૧૨/૬/૨૦૦૬ બીન
અનામત
૫. શ્રી ચંદુભાઈ કે.જમોડ ૯૪૦૦ ૧/૬/૧૯૭૯ એમ.એ.
સંસ્કૃત
બી.એડ.
સંસ્કૃત
૧૨/૬/૨૦૦૬ ૧૨/૬/૨૦૦૬ સા.શૈ.પ.
વર્ગ
 
૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬
અ.નં. આચાર્ય/શિક્ષક/શિક્ષણ
 સહાયકનું નામ
G.P.F NO. BASIC PAY PAY SCALE NEXT INCRIMENT RETIERD DATE ADDRESS MOBILE NO
શ્રી પ્રકાશકુમાર જે. પટેલ ૬૮૬૭ 18030 9300-34800-4600 1/7/2012 ૩૧/૧૦/૨૦૨૧ ૬/માણેકબાગ સોસા., રત્નાકર રોડ,કપડવંજ

૦૨૬૯૧-૨૫૨૬૪૬

9427083775

૨. શ્રી મયંક એમ. ધાંધાં    9710 9300-34800-4200 1/7/2012 ૩૧/૧૦/૨૦૩૯ મું.અંતિસર,તા. કપડવંજ 9428657703 
૩. શ્રી બળદેવભાઈ એમ.દેસાઈ    9300 9300-34800-4200 1/7/2012 ૩૧/૫/૨૦૨૯ મું.અંતિસર,તા. કપડવંજ 9428657719 
૪. શ્રી શૈશવભાઈ એમ.પટેલ    9300 9300-34800-4200 1/7/2012 ૩૧/૫/૨૦૪૦ મું.અંતિસર,તા. કપડવંજ 9825346550
૫. શ્રી ચંદુભાઈ કે.જમોડ    9300 9300-34800-4200 1/7/2012 ૩૧/૫/૨૦૩૭ મું.અંતિસર,તા. કપડવંજ 9824505810

નોધ-તા. 1/1/2012 ની મસ્ટરરોલ-પગારબીલની સ્થિતિએ વિગત ભરવી.