શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo3

શાળાના ક્રમિક વર્ગ વધારા ઘટાડાની માહિતી

પત્રક -૩

શાળાના ક્રમિક વર્ગ વધારા – ઘટાડાની માહિતી

અ.નં. વર્ષ વિગત વર્ગવધારો (વર્ગનો ક્રમ નંબર લખવો) વર્ગઘટાડો (વર્ગનો ક્રમનંબરલખવો) વર્ગ વધારા ઘટાડાનું કારણ ડી ઈ ઓ કચેરીનો હુકમ નં/તારીખ બોર્ડ/કમિશ્નરશ્રી મ.ભો.યો.અને શાળાઓની કચેરીનો હુકમ નંબર/તારીખ
ધોરણ પ્રવાહ માધ્યમ
૧૦
૧. ૧૯૬૮–૬૯   ગુજરાતી   જૂન ૧૯૬૮માં બે વર્ગની સંખ્યા થતાં મશબ/૧૧ચ/૨૮૨૭૪ તા.૨૧/૯/૬૮  
૨. ૧૯૬૯-૭૦       ધોરણ ૮ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા ઘટતાં    
          જૂન ૧૯૬૯માં બે વર્ગની સંખ્યા થતાં મશબ/૧૧ચ/૧૭૦૪૬/૪૯  
    ૧૦       જૂન ૧૯૭૦માં બે વર્ગની સંખ્યા થતાં    
૩. ૧૯૭૦-૭૧            
    ૧૧         જૂન ૧૯૭૧માં બે વગની સંખ્યા થતાં    
૪. ૧૯૭૩-૭૪         ધોરણ ૮ ની વિદ્યાથી સંખ્યા વધતાં    
૫. ૧૯૭૪-૭૫       ધોરણ ૯ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા વધતાં    
૬. ૧૯૭૬-૭૭ ૧૧       ધો.૧૧ ઓલ્ડ એસ.એસ.સી. બંધ થતાં    
૭. ૧૯૮૬-૮૭       ધોરણ ૮ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા ઘટતાં    
૮. ૧૯૮૯-૯0       ઘોરણ-૯ ની વિદ્યાર્થી સંખ્યા ઘટતાં    

નોધ-
૧.કોઈપણ નામદાર કોર્ટના આદેશથી વર્ગ બંધ થયેલ હોયતો લાલપેનથી નીચે નોધ કરવી.
૨.શાળાના સ્થાપના વર્ષથી વર્ષવાર પત્રકમાં નોંધ કરવી.