શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | Schoolinfo2

શાળાના સામાન્ય વર્ગો અને વિદ્યાર્થી સંખ્યાની માહિતી

પત્રક – ૨

શાળાના માન્ય વર્ગો અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની માહિતી

ક્રમ શાળાનું નામ વિગત માધ્યમિક વિભાગ ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ
ધોરણ
ધોરણ
ધોરણ
૧૦
કુલ સંખ્યા
(કોલમ ૪+૫+૬)
સામાન્ય પ્રવાહ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ઉ.બુ.પ્ર વાહ વ્ય.લક્ષી પ્રવાહ કુલ સંખ્યા
ધો ૧૧ ધો ૧૨ ધો ૧૧ ધો ૧૨ ધો ૧૧ ધો ૧૨ ધો ૧૧ ધો ૧૨ ધો ૧૧ ધો ૧૨
૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૬
૧. શ્રી સર્વોદય
હાઈસ્કૂલ,
અંતિસર
માન્યવર્ગોની સંખ્યા                
વિદ્યાર્થીઓની
સંખ્યા
કુમાર 49 49 30 128                
કન્યા 17 26 23 66                
કુલ 66 75 53 194                
સરાસરી હાજરી 63.2 72 49                      

નોંધ:-
૧. શાળાના પ્રવાહ-માધ્યમવાર અલગ અલગ પત્રક બનાવવા
૨. તા.30/09/2011 ની સ્થિતિએ ઉપરોક્ત માહિતી ભરવી.
૩. કોલમ નં.૧૬માં કોલમ નં.૮,૧૦,૧૨,૧૪ નો સરવાળો લખવો.
૪. કોલમ નં.૧૭માં કોલમ નં.૯,૧૧,૧૩,૧૫ નો સરવાળો લખવો.