શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo19

શાળાના કર્મચારીઓની જી.પી.એફ.ની વિગત દર્શાવતું પત્રક

પત્રક – ૨૨

ક્રમ શિક્ષક/કર્મચારીનું નામ હોદ્રો જી.પી.એફ.
એકાઉન્ટ નંબર
ઉપાડ કરેલ રકમની વિગત
નોન રિફન્ડેબલ લોન
ઉપાડ કર્યાનું વર્ષ/માસ ઉપાડની રકમ ઉપાડનું
કારણ
ઉપાડ કર્યાત્યારે જી.પી.એફ ઉપાડ બાદ બાકી બેલેન્સરકમ
શ્રી પ્રકાશકુમાર જીવણભાઈ પટેલ આચાર્ય ઈડી/ખેડા/૩/૬૮૬૭ ૨૦૦૨-૦૩
તા.૯/૧૨/૦૨
૯૦,૦૦૦/-
અંકે રૂપીયા
નેંવુ હજાર
મકાન
બાંધવા
માટે
૧,૩૭,૫૨૮/- ૪૭,૫૨૮/-
    મ.શિક્ષણ ઈડી/ખેડા/૩/૧૫૨૫          
૨. શ્રી કાંતિભાઈ જીવણભાઈ પટેલ              
૩. શ્રી જયંતિભાઈ રેવાભાઈ પટેલ કલાર્ક ઈડી/ખેડા/૩/૧૫૨૬          
શ્રી મેમાભાઈ વીસાભાઈ દેસાઈ(રબારી) પટાવાળા ઈડી/ખેડા/૪/૩૦૦          
શ્રી સમીરકુમાર ચતુરભાઈ પટેલ પટાવાળા ઈડી/ખેડા/૪/૧૮૫૫
નવું ખાતુ જુન-૦૫-થી કપાત ચાલુ થઈ.
         

 

ક્રમ શિક્ષક/કર્મચારી
નું નામ
ઉપાડ કરેલ રકમની વિગત ૩૧/૦૩/૨૦૦૬ની સ્થિતિએ કર્મચારીનું આખરી બેલેન્સ
રીફન્ડેબલ લોન
ઉપાડ કર્યાનું વર્ષ/માસ ઉપાડની રકમ ઉપાડનું
કારણ
ઉપાડકર્યાત્યારે જી.પી.એફ ઉપાડ બાદ બાકી બેલેન્સ
શ્રી પ્રકાશકુમાર જીવણભાઈ પટેલ ૨૦૦૩-૦૩
ડીસેમ્બર ૨૦૦૨ માસ
૯૦,૦૦૦/-
અંકે રૂ. નેવુંહજાર
મકાન બાંધવા
માટે
૧,૩૭,૫૨૮/- ૪૭,૫૨૮/- ૧૨૯૦૩૦/-
૨. શ્રી કાંતિભાઈ
 જીવણભાઈ પટેલ
૧૯૮૩-૮૪
તા.૨૪/૮/૮૩
૧૫૦૦/-
એડવાન્સલોન ૨૦ કપાતથી ભરવાના
પત્નીની બિમારી અંગે ૧૦,૩૯૮/- ૮૮૯૮/- ૨,૫૮,૩૫૫
આખરી ઉપાડ ચેક
નં.૭૦૬૮૬૮
તા.૧૪/૧૧/૦૫
૧૯૮૮-૮૯
તા.૧૯/૮/૮૮
પાર્ટફઈલઉપાડ
૧૮૪૦૦/-
મકાન બાંધવા
માટે
૩૦,૪૫૯/- ૧૨0૫૯/-
૧૯૮૮-૮૯
તા.૩૦/૯/૮૮
૨૩૬૦/-ટી સી બ્લોક
૧૯૮૪-૮૭
એસ.ટી.ની રકમ ૧૨,૧૬૪/- ૯૮૦૪/-
૧૯૯૪–૯૫
તા.૧૦/૧/૯૫
૩૦,૫૦૦/- પુત્રી ના લગ્ન માટે ૪૧,૨૯૪/- ૩૦,૫૦૦/-
૩. શ્રી જયંતિભાઈ
 રેવાભાઈ પટેલ
૧૯૮૮-૮૯
તા.૨૭/૯/૮૮
૬૦૦/- ૧૯૮૪ની
એલ.ટી.સી.
બ્લોક
૧૭,૦૪૩/- ૧૬,૪૪૩/- ૨,૫૫,૦૧૧/-
૧૯૯૭-૯૮
તા.૧૧/૪/૯૭
૩૫,૦૦૦/- પુત્રના લગ્ન માટે ૭૪,૬૫૯/- ૩૯,૬૫૯/-
૪     શ્રી મેમાભાઈ
વીસાભાઈ દેસાઈ
(રબારી)
૧૯૮૮-૮૯
તા.૩૦/૯/૮૮
૬૦૦/- એલ.ટી.સી.
બ્લોક
૧૯૮૪-૮૭
૧૪,૪૨૨/- ૧૩,૮૨૨/- ૫૯,૦૪૧/-
૨૦૦૩-૦૪
તા.૨/૬/૦૩
૯૦,૦૦૦/-
પાર્ટ ફાઈનનું ઉપાડ
પુત્ર ના લગ્ન
માટે
૧,૬૩,૨૩૯/- ૭૩,૨૩૯/-
    ૨૦૦૫-૦૬
તા.૧૪/૭/૦૫
૫૦,૦૦૦/- પુત્રના લગ્ન માટે      
શ્રી સમીરકુમાર
 ચતુરભાઈ પટેલ
          તા.૩૧/૩/૦૬
સુધીનું બેલેન્સ
૫૨૦૮/-