શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo17

શાળા મંડળ ની માહિતી દર્શાવતું પત્રક

પત્રક-૧૭

કેળવણી મંડળ/ શાળા મંડળ – ટ્રસ્ટની માહિતી

  શાળા મંડળ/ટ્રસ્ટનું નામ શ્રી સવોદય કેળવણી મંડળ, અંતિસર
  સંચાલક મંડળના અધિકૃત વ્યકિતનું નામ શ્રી 

બિપિનભાઈ એચ. પટેલ

, પ્રમુખશ્રી
  પુરૂ સરનામું મુ.પો. અંતિસર, તા.કપડવંજ,જિ. ખેડા.
  ફોન નંબર ફોન.નં. (૦૨૬૯૧)૨૮૩૫૨૪, મો.નં.
  સંચાલનનો પ્રકાર સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ – ૧૯૫૦ (સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ – ૧૯૫૦/મંડળી રજિસ્ટ્રેશન-૧૯૬૦/સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થા /અન્ય )
  શાળા મંડળ/ટ્રસ્ટનો નોધણી નંબર ખેડા/ઈ/૧૫૩૨, તારીખ-૧૦/૦૬/૧૯૬૮
  શાળાના વહીવટમાં ફેરફાર થયો હોય તો જૂના-નવા મંડળનું નામ -  
    (ક)શાળાની નોંધણી સમયનું શાળા મંડળ/ટ્રસ્ટનું નામ અને સરનામું સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ, અંતિસર
    (ખ) નવા શાળા મંડળ/ટ્રસ્ટનું પ્રથમવાર વહીવટ ફેરફારથી  લીધેલ છે તેનું નામ અને સરનામું.  
    (ગ)હાલમાં વહીવટ સંભાળતા શાળા મંડળ/ટ્રસ્ટનું નામ-સરનામું. સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ, અંતિસર