શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo16

શિક્ષકોનો કાર્યભાર (વર્કલોડ)ની વિગત દર્શાવતું પત્રક

પત્રક -૧૬

શિક્ષકોનો કાર્યભાર (વર્કલોડ)ની વિગત દર્શાવતું પત્રક

ક્રમ શિક્ષકનું નામ શૈક્ષણિક લાયકાત વર્ષ દરમ્યાન સોંપવામાં આવેલ શિક્ષણ કાર્ય સપ્તાહના કુલ તાસ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે સપ્તાહના કુલ વર્ગકામના કલાક પ્રાર્થના,માસ પીટી.વધારાના તાસ વગેરેનો સપ્તાહનો કુલ સમય કલાકમાં
સ્નાતક મુખ્ય વિષય સાથે અનુંસ્નાતક મુખ્ય વિષય સાથે બી.એડ મેથડ સાથે ધોરણ વિષય અઠવા -ડિયાના તાસ પિરિયડોનો સમય
શ્રી પી.જે.પટેલ, આચાર્ય બીએસસી ગણિત બી.એડ ગણિત, વિજ્ઞાન   ધો-૮ ધો-૯ ધો-૧૦ ગણિત, વિજ્ઞાન પ્રાર્થના- ૧૦મીનીટ, એમ.ડી.૪૦ ૧૦.૫ ૮૫ મીનીટ
૨. શ્રીએમ.એમ.ધાંધા, શિ.સહાયક એમ.એસ.સી. ગણિત બી.એડ. ગણિત, વિજ્ઞાન   ધો-૮ ધો-૯ ધો-૧૦ ગણિત, વિજ્ઞાન ૩૩ પ્રાર્થના- ૧૦મીનીટ, એમ.ડી.૪૦ ૩૩ ૨૧.૫ ૮૫ મીનીટ
શ્રી બી.એમ.દેસાઈ, શિ.સહાયક એમ.એ. ગુજરાતી બી.એડ ગુજરાતી, ઇતિ.   ધો-૮ ધો-૯ ધો-૧૦ ગુજરાતી સા.વિ./ ગુજરાતી સા. ૩૧ પ્રાર્થના- ૧૦મીનીટ, એમ.ડી.૪૦ ૩૧ ૧૯.૦૮ ૮૫ મીનીટ
શ્રી એસ.એમ.પટેલ શિ.સહાયક બી.એ. અંગ્રેજી બી.એડ. ફીજીકલ ટ્રેનીંગ   ધો-૮ ધો-૯ ધો-૧૦ અંગ્રેજી,ચિત્ર, પી.ટી અંગ્રેજી,ચિત્ર, પી.ટી અંગ્રેજી, પી.ટી ૩૪ પ્રાર્થના- ૧૦મીનીટ, એમ.ડી.૪૦ ૩૪ ૨૧.૦૫ ૮૫ મીનીટ
શ્રી સી.કે. જમોડ. શિ.સહાયક એમ.એ. હિન્દી બી.એડ હિન્દી,સંસ્કૃત   ધો-૮ ધો-૯ ધો-૧૦ હિન્દી,સંસ્કૃત,સ.વિદ્યા/ હિન્દી,સંસ્કૃત સંસ્કૃત ૩૧ પ્રાર્થના- ૧૦મીનીટ, એમ.ડી.૪૦ ૩૧ ૧૯.૫૫ ૮૫ મીનીટ