શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo15

શાળાએ મેળવેલ નિભાવ ગ્રાન્ટની વિગત

(૧)શાળાને મળેલ નિભાવ ગ્રાન્ટની વિગત

ક્રમ વર્ષ પ્રથમ હ્પ્તો બીજો હ્પ્તો ત્રીજો હ્પ્તો ચોથો હ્પ્તો એડજેસ્ટમેન્ટ ગ્રાન્ટ કુલ ગ્રાન્ટ રકમ
૨૦૦૪-૦૫ ૧૫૯૦૬ ૧૪૫૦૦ ૧૪૫૦૦ ૫૩૦૦   ૫૦૨૦૬
૨૦૦૫-૦૬ ૧૪૦૦૦ ૧૮૨૦૦ ૧૫૩૩૦      
૨૦૦૬-૦૭ ૧૬૬૫૩          
               

(૨)શાળાને ફાળવવામાં આવેલ/મળેલ સ્પેશ્યલ/ખાસ ગ્રાન્ટની વિગત

ક્રમ સ્પેશ્યલ/ખાસ ગ્રાન્ટનું નામ મળેલમાસ/વર્ષ મંજૂર કરેલ રકમ કરેલ ખર્ચની રકમ યુટીલાઈઝેશન પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા તારીખ વિશેષ નોંધ
             
             
             

(૩) ગ્રાન્ટ રીકવરીની વિગત

ક્રમ રિકવરીની વિગત માસ/વર્ષ નિભાવ ગ્રાન્ટ ડી.ઈ.ઓ એસેસમેન્ટમાં ડી ઈ ખાતાકીય ઓડીટમાં એ.જી. ઓડીટમાં કુલ રીકવરીની રકમ વિશેષ નોંધ
ઓછી આવેલ છે. ૨૦૦૪-૦૫ ૧૯૦૬/- ૨૬૫૩/-     ૧૯૦૬/- ૨૬૫૩/-  
               
               
               

(૪) નિભાવ ગ્રાન્ટ માટે અમાન્ય કરેલ ખર્ચની યાદી

ક્રમ અમાન્ય ઠરાવેલ ખર્ચની વિગત માસ / વર્ષ રકમ વિશેષ નોંધ
ઓછી આવેલ છે. ૧૯૯૭-૯૮ ૪૫૫  
‘’ ૧૯૯૮-૯૯ ૪૩૩  
‘’ ૧૯૯૯-૨૦૦૧ શૂન્ય  
‘’ ૨૦૦૧–૦૨ ૬૨૬  
‘’ ૨૦૦૨-૦૩ ૫૪૭  
‘’ ૨૦૦૩-૦૪ ૭૩૩  
મર્યાદા બહારનો ખર્ચ ૨૦૦૪-૦૫ ૨૫૭૪  

(૫) શાળાને મળેલ એડીશનલ વિશેષ ગ્રાન્ટની વિગત

ક્રમ માસ / વર્ષે પગાર ભથ્થા એરીયર્સ એલ ટી સી મેડીકલ રજા રોકડ કુટુંબ ઈજાફો