શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo14

શાળામાં વિષયવાર શિક્ષકોની સંખ્યાની માહિતી

પત્રક-૧૪

શાળામાં વિષયવાર શિક્ષકોની સંખ્યાની માહિતી

માધ્યમિક વર્ગો- ૩
ઉ. માધ્યમિક વર્ગો-
નોધ.સ્નાતક-અનુસ્નાતક કક્ષાના મુખ્ય વિષયને ધ્યાનમાં રાખી તૈયાર કરવી. મળવાપાત્ર શિક્ષકો સાથે મેળવણું થવું જોઈએ.

ક્રમ વિષય કુલ તાસ પુરુષ શિક્ષકોની સંખ્યા સ્ત્રી શિક્ષકોની સંખ્યા કુલ સંખ્યા
માધ્યમિક ઉ.મા. માધ્યમિક ઉ.મા. માધ્યમિક ઉ.મા. માધ્યમિક ઉ.મા.
ગુજરાતી          
હિન્દી          
અંગ્રેજી          
સંસ્કૃત              
સા.વિજ્ઞાન              
ગણિત          
વિ.અને ટેકનો.          
ચિત્ર              
સંગીત                
૧૦ વ્યાયામ              
૧૧ કેમેસ્ટ્રી                
૧૨ ફિઝિકસ                
૧૩ બાયોલોજી                
૧૪ ગણિત-૧-૨                
૧૫ નામના મૂળતત્વો                
૧૬ વાણિજય સંચાલન                
૧૭ આંકડાશાસ્ત્ર                
૧૮ વાણિજય ગણિત                
૧૯ અર્થશાસ્ત્ર                
૨૦ ભૂગોળ                
૨૧ ઈતિહાસ                
૨૨ મનોવિજ્ઞાન                
૨૩ તર્કશાસ્ત્ર                
૨૪ ભારતીય સંસ્કૃતિ                
૨૫ ઉધોગ                
૨૬ કોમ્પ્યુટર