શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo13

એસ.એસ.સી./એચ.એસ.સી. અને શાળાના ધો.૮-૯-૧૧ ના પરિણામની વિગત

પત્રક – ૧૨

(૧) એસ.એસ.સી./એચ.એસ.સી. અને શાળાના ધો.૮-૯-૧૧ ના પરિણામની વિગત
ક્રમ વર્ષ ૨૦૦૬ ધોરણ

30/09/2012ના રોજ ધોરણની કુલસંખ્યા

પરીક્ષામાં બેઠેલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઉત્તીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શાળાનું પરિણામ ટકામાં શાળાનો ઈન્ડેક્ષ નંબર પરીક્ષાનું કેન્દ્ર
2012 ૧૦ 51     64.33 ૫૪.૨૫૯ કપડવંજ-૧૦૮
                 
                 
                 
                 
                 
(૨) શાળાના ધો-૮,૯,૧૦ ના વાર્ષિક પરિણામની વિગત -
ક્રમ વર્ષ ૨૦૦૬ ધોરણ ૩૦/૦૯/૨૦૦૫ ના રોજ ધોરણની કુલસંખ્યા એપ્રિલ-૦૫ની રજી.ની કુલ સંખ્યા પરીક્ષામાં બેઠેલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઉત્તીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નાપાસ થયેલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શાળાનું પરિણામ ટકામાં
મે-૨૦૦૬ ૪૦ ૩૭ ૩૭ ૩૭   ૧૦૦
મે-૨૦૦૬ ૪૯ ૪૮ ૪૮ ૪૪   ૧૦૦