શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo12

બઢતી /પ્રમોશન મેળવેલ કર્મચારીઓની વિગત

પત્રક-૧૧

બઢતી /પ્રમોશન મેળવેલ કર્મચારીઓની વિગત

ક્રમ કર્મચારીનું નામ હોદ્રો જુનું પગારધોરણ બઢતીમળ્યા
તારીખ
બઢતીનો હોદ્રો બઢતીનું પગાર ધોરણ બઢતીની મંજુરીનો હુકમ નંબરતારીખ બઢતી મળવાપાત્ર હોય અને બઢતી આપેલ ન હોય તેવા કર્મચારીનું નામ અને હોદ્રો અને કારણ