શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo11

નવી નિમણુંકની માહિતી

પત્રક -૧૦

(૧) નવા નિમાયેલા શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની વિગત (તા.૧/૭/૯૯ થી નિમાયેલા)

ક્રમ આચાર્ય/શિક્ષકનું નામ હોદ્રો, આચાર્ય/ શિક્ષણ સહાયક એમ્પ્લોઈ નંબર નિમણુંક તારીખ નિમણુંક વખતે એન.ઓ.સી.નો રોસ્ટર પોઈન્ટ નિમણુંક વખતે તા.૨/૭/૯૯નો પરિશિષ્ટનો ક્રમ
શ્રી પ્રકાશકુમાર જે.પટેલ દા.તા.૧૭/૮/૨૦૦૦ આચાર્ય ૩૩૬૬ ૧૭/૮/૨૦૦૦ ગુજરાતી માધ્યમ શિક્ષણવિનિમયની કોલમ ૨૦(૧) મુજબની લાયકાત ગુ.મા.શિ. વિનિમયની કલમ૨૦(૧) મુજબની લાયકાત
૨. શ્રી મયંક એમ.ધાંધા દા.તા.૫/૧૦/૨૦૦૫ શિક્ષણ સહાયક ૯૩૨૦ ૦૫/૧૦/૦૫ જુના શિક્ષક સં વર્ગના ક્રમ ૩ સામે સરભર મુજબ બિન-અનામત ૧.૩ના પ્રમાણમાં ક્રમ ૧ ની જગ્યા
૩. શ્રી બી.એમ.દેસાઈ તા.૧૦/૨/૨૦૦૬ શિક્ષણ સહાયક ૯૩૪૮ ૧૦/૦૨/૦૬ ૧ મુજબ બિન અનામત ગુ.રા.શ્રી શિ. વિભાગના ઠરાવ બમશ- ૧૧૯૯૭૪૧(૨) જણાવ્યા મુજબ ૧.૭ના પ્રમાણમાં ક્રમ ૨ ની જગ્યા
શ્રી એસ.એમ. પટેલ દા.તા.૧૨/૬/૨૦૦૬ શિક્ષણસહાયક ૯૪૦૬ ૧૨/૦૬/૨૦૦૬ ૩ મુજબ બિન અનામત ગુ.રા.શ્રી શિ. વિભાગના ઠરાવ બમશ- ૧૧૯૯૭૪૧(૨)ગ તા.૨/૭/૧૯૯૯  મુજબ ૧:૩ના પ્રમાણમાં ક્રમ ૩.૪ ની જગ્યા
શ્રી સી.કે.જમોડ દા.તા.૧૨/૬/૨૦૦૬ શિક્ષણસહાયક ૯૪૦૦ ૧૨/૦૬/૨૦૦૬ ૪ મુજબ શા.શૈ.પ.વર્ગ  

 

ક્રમ આચાર્ય/શિક્ષકનું નામ ડી ઇ ઓ કચેરીના બહાલીના પત્ર નં.તારીખ કમિશ્નર કચેરીના બહાલીના પત્ર નં. તારીખ શાળામાંથી છુટા થયેલ હોય તો છુટા થવાનું કારણ છુટા થયા તારીખ વિશેષ નોંધ
શ્રી પ્રકાશકુમાર જે.પટેલ દા.તા.૧૭/૮/૨૦૦૦ બહાલી નં.ઇ/૧/૨ /બ/૩૯૦૬૫ તા,૧૭/૮/૨૦૦૦ ક્રમાંક નં.હ/ ઓડિટ/જો.આઈ.એ. /નિ.પ્ર./૯૦૧૩/ ૯૧૩૨/ તા.૫/૫/૨૦૦૧      
૨. શ્રી મયંક એમ.ધાંધા દા.તા.૫/૧૦/૨૦૦૫ બહાલી નં.ઘ/૧/૨ કેમ્પ/૮૫૩૫૫૮/ તા.૧૪/૯/૨૦૦૫        
૩. શ્રી બી.એમ.દેસાઈ તા.૧૦/૨/૨૦૦૬ મા-૧-૨/કેમ્પ/બહાલી/૬૭૪૬ તા.૧/૨/૨૦૦૬ બહાલી બાકી છે.      
શ્રી એસ.એમ. પટેલ દા.તા.૧૨/૬/૨૦૦૬ મા-૧-૨/કેમ્પ/બહાલી/૨૫૭૧૯ તા.૨૦/૨/૨૦૦૬ બહાલી બાકી છે.      
શ્રી સી.કે.જમોડ દા.તા.૧૨/૬/૨૦૦૬ મા.-૧-૨/કેમ્પ/બહાલી/૨૫૦૮૩ તા.૧૨/૫/૨૦૦૬ બહાલી બાકી છે.      

(૨) નવા નિમાયેલ બીનશૈક્ષણિક વર્ગ-૩ (કલેરીકલ સંવર્ગ)ના કર્મચારીની વિગત

ક્રમ આચાર્ય/શિક્ષકનું નામ હોદ્રો, આચાર્ય/ શિક્ષણ સહાયક એમ્પ્લોઈ નંબર નિમણુંક તારીખ નિમણુંક વખતે એન.ઓ.સી.નો રોસ્ટર પોઈન્ટ નિમણુંક વખતે તા.૨/૭/૯૯નો પરિશિષ્ટનો ક્રમ ડી ઇ ઓ કચેરીના બહાલીના પત્ર નં.તારીખ કમિશ્નર કચેરીના બહાલીના પત્ર નં. તારીખ શાળામાંથી છુટા  થયેલ હોય તો છુટા થવાનું કારણ છુટા થયા તારીખ વિશેષ નોંધ
                       
                       
                       
                       
                       

(૩) નવા નિમાયેલ બીન શૈક્ષણિક વર્ગ-૪ (સેવક –પટાવાળા સંવર્ગ) ના કર્મચારીની વિગત

ક્રમ આચાર્ય/શિક્ષકનું નામ હોદ્રો, આચાર્ય/ શિક્ષણ સહાયક એમ્પ્લોઈ નંબર નિમણુંક તારીખ નિમણુંક વખતે એન.ઓ.સી.નો રોસ્ટર પોઈન્ટ નિમણુંક વખતે તા.૨/૭/૯૯નો પરિશિષ્ટનો ક્રમ ડી ઇ ઓ કચેરીના બહાલીના પત્ર નં.તારીખ કમિશ્નર કચેરીના બહાલીના પત્ર નં. તારીખ શાળામાંથી છુટા  થયેલ હોય તો છુટા થવાનું કારણ છુટા થયા તારીખ વિશેષ નોંધ