શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | schoolinfo10

પરદેશ ગયેલ/છૂટા થયેલ/રજા મંજૂરી સિવાય /રેશિયા બહારના કર્મચારીઓની વિગત

પત્રક – ૯

પરદેશ ગયેલ/છૂટા થયેલ/રજા મંજૂરી સિવાય /રેશિયા બહારના કર્મચારીઓની વિગત

(૧) પરદેશ ગયેલ કર્મચારીની વિગત
ક્રમ શિક્ષક/કર્મચારીનું નામ હોદ્રો એમ્પ્લોઈ નંબર રજા મુકયા તારીખ રજાઓનો સમયગાળો રજા મુકવાનુંકારણ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(૨) છૂટા થયેલ કર્મચારીની વિગત -
ક્રમ શિક્ષક/કર્મચારીનું નામ હોદ્રો એમ્પ્લોઈ નંબર છૂટા થયા તારીખ છૂટા થવાનું કારણ વિશેષ નોંધ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(૩) રજા મંજુરી સિવાય શાળામાં ગેરહાજર કર્મચારીઓની વિગત -
ક્રમ શિક્ષક/કર્મચારીનું નામ હોદ્રો એમ્પ્લોઈ નંબર રજા ઉપર ગયા તારીખ શાળાએ કરેલ કાર્યવાહીની ટુંકમાં વિગત

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(૪) રેશિયા બહારના કર્મચારીની વિગત -
ક્રમ શિક્ષક/કર્મચારીનું નામ હોદ્રો એમ્પ્લોઈ નંબર રેશિયા બહારના ચાલુ રાખવાનું કારણ ચાલુ રાખવા કરેલ હુકમ નંબર તારીખ