શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | Schoolinfo1

શાળાની સામાન્ય માહિતી

પત્રક -૧

શાળાની સામાન્ય માહિતી

ક્રમ શાળાનું નામ શાળાનો વિભાગ પ્રવાહ સ્થાપના વર્ષ શાળાની માન્યતાનોપ્રકાર શાળાનું માધ્યમ શાળાનો પ્રકાર  ગ્રાન્ટેડ નોન ગ્રાન્ટેડ ફી વિકલ્પ સ્વીકારેલ છે.
કુમાર કન્યા મિશ્ર ૧૦૦% ૬૦%/૪૦%
શ્રી સર્વોદય હાઈસ્કૂલ,
અંતિસર
માધ્યમિક વિભાગ જુન ૧૯૬૮ ૧.સામાન્ય શાળા ગુજ.માઘ્યમ ના ના હા હા ના ના ના
  અંગ્રેજી માઘ્યમ              
  હિન્દી માઘ્યમ              
૨.ઉ.બુ.શાળા ગુજ.માઘ્યમ              
૩.ટેકનીકલ શાળા ગુજ.માઘ્યમ