શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | Schoolinfo

શાળાની માહિતી

શાળાની સામાન્ય માહિતી

શાળાના સામાન્ય વર્ગો અને વિદ્યાર્થી સંખ્યાની માહિતી

શાળાના ક્રમિક વર્ગ વધારા ઘટાડાની માહિતી

શાળાના શૈક્ષણિક કર્મચારી ગણનું સ્ટાફ લીસ્ટ

શાળાના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી ગણનું વર્ગ-૪ સાથે સ્ટાફ લિસ્ટ

શાળામાં અભ્યાસ કરતાં પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓની માહિતી

તા.૩/૯/૨૦૦૫ ની સ્થિતિએ

અનામતની ગણતરી માટેનું રોસ્ટર ક્રમનું પત્રક

ફાજલ કર્મચારીઓની માહિતી

પરદેશ ગયેલ/છૂટા થયેલ/રજા મંજૂરી સિવાય /રેશિયા બહારના કર્મચારીઓની વિગત

નવી નિમણુંકની માહિતી

બઢતી /પ્રમોશન મેળવેલ કર્મચારીઓની વિગત

એસ.એસ.સી./એચ.એસ.સી. અને શાળાના ધો.૮-૯-૧૧ ના પરિણામની વિગત

શાળામાં વિષયવાર શિક્ષકોની સંખ્યાની માહિતી

શાળાએ મેળવેલ નિભાવ ગ્રાન્ટની વિગત

શિક્ષકોનો કાર્યભાર (વર્કલોડ)ની વિગત દર્શાવતું પત્રક

શાળા મંડળ ની માહિતી દર્શાવતું પત્રક

શાળાની માહિતી

શાળામાં વિષયવાર તાલીમ લીધેલ શિક્ષકોની માહિતી

શાળાના કર્મચારીઓની જી.પી.એફ.ની વિગત દર્શાવતું પત્રક