શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Sarvoday High School | facility

સુવિધાઓ

શાળાના મકાનની ભૌતિક સુવિધાની માહિતી

૧. શાળાના મકાનનો પ્રકાર મંડળની માલીકી નું ભાડાનું
૨. શાળાના મકાનનો ઉપયોગ શરૂ કર્યાનું વર્ષ ૧૯૬૮ તારીખ સાથે – ૧૦/૦૬/૧૯૬૮
૩. રમત – ગમતનું મેદાન મંડળની માલિકીનું છે? હા
  મેદાનનું ક્ષેત્રફળ ૪૬૭૯ ચોરસ મીટર
  શાળાથી અંતર શાળાના મકાનની બાજુમાં અને સામે
૪. (ક) શાળાના મકાનની વિગત  
માળ ભોયરૂં ભોંય તળિયું પહેલોમાળ બીજો માળ ત્રીજો માળ ચોથો માળ પાંચમો માળ કુલ માળ ઉપર ચઢવા દાદરનીસંખ્યા કેટલી?
ઓરડાની સંખ્યા              

(ખ) શાળાની ખંડાની સંખ્યા અને ક્ષેત્રફળની વિગત –

માળ વર્ગખંડ આચાર્ય ખંડ નિરીક્ષણ ખંડ પ્રાર્થના ખંડ કલા ખંડ
સંખ્યા  
ક્ષેત્રફળ ચો.ફૂ. ૧૦૬.૯૨ ૩૫.૬૪ ૩૫.૬૪   ૩૫.૬૪
 
વિજ્ઞાન ખંડ કોમ્પ્યુટર ખંડ કાર્યાલય ખંડ વ્યાયામ ખંડ સ્ટોર રૂમ અન્ય ખંડ
૧૦ ૧૧ ૧૨
           
           

૫.શાળામાં આરોગ્ય વિષયક સુવિધાઓ

ક્રમ સુવિદ્યા ભાઈઓ બહેનો કુલ સ્ટાફ વિશેષ નોંધ
ભાઈઓ બહેનો
જાજરૂં        
મુતરડી    
             

૬.શાળાના ફર્નિચરની વિગત

બેન્ચ/પાટલી ખુરશી ટેબલ સ્ટુલ કબાટ ઘોડા કોમ્પ્યુટર ટેબલ ચિત્રના ઢાળિયા
૮૬ ૨૪ ૧૦ ૩-કબાટ,૫-તિજોરી

૭.પ્રયોગશાળા વિગત – (કોઈ વિશિષ્ટ સાધન હોય તો તેની વિગત)

વિગત સામાન્ય ભૌતિક લેબ જીવવિજ્ઞાન લેબ રસાયણ લેબ કેમીકલ લેબ અન્ય લેબ ટેકનોલોજી
             

૮.શાળા પાઠયપુસ્તકની વિગત

પુસ્તકાલય ખંડની સંખ્યા પુસ્તકોની
સંખ્યા
સામાયિકોની સંખ્યા વર્તમાનપત્રોની સંખ્યા શૈક્ષણિક મેગેઝીનોની સંખ્યા
૯૦૬

૯.આઈ.ટી. અંગેની સુવિદ્યાઓ

કોમ્પ્યુટર ખંડનું ક્ષેત્રફળ કોમ્પ્યુટરની સંખ્યા કોમ્પ્યુટરની કંપનીનું નામ પ્રિન્ટરની સંખ્યા એલસીડી સીડીરાઈટર સ્કેનર વેબ કેમેરો સોફટવેર ફલોપી સીડી સંખ્યા ઉપયોગ કરતા કર્મચારીની સંખ્યા
               

૧૦ શાળાને રાજય સરકાર કે અન્ય કચેરીઓ તરફથી કયા વર્ષે કેટલી આર્થિક સહાય કયા હેતુ માટે મળી તેની વિગત

હેતુ વર્ષ રાજયસરકાર તરફથી મળેલરકમ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળેલરકમ દાતા તરફથી મળેલ રકમ
         

૧૧. શાળાના મકાન સ્થળ ફેરફારની વિગતો
(ક) જુનું મૂળ મકાનનું સ્થળ – નામ સાથે – અંતિસર
(ખ) નવું મકાનનું સ્થળ નામ સાથે. –શ્રી સર્વોદય હાઈસ્કુલ,અંતિસર
(ગ) બીજીવાર સ્થળ ફેરફાર હોય તો નામ સાથે –

૧૨. શાળાનું મકાન ભાડાનું હોય તો તેની વિગત –

હેતુ વર્ષ રાજયસરકાર તરફથી મળેલરકમ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળેલરકમ દાતા તરફથી મળેલ રકમ