શ્રી સર્વોદય હાઇસ્કૂલ,અંતિસર
 

Shree Saroday High School | Default

મુખ્ય પાનું

Welcome to Sarvoday Highschool

The Sarvoday School Is start at 1968. and we have std 9 to 10.
Our Pass Out Students are in Government employee like Teacher,S.R.P,P.S.I, Conductor etc..

અમારી શાળા ગ્રામ્યવિસ્તારમાં આવેલી છે.

પી.જે.પટેલ

શાળાની માહિતી

  1. શાળાની સામાન્ય માહિતી
  2. શાળાના સામાન્ય વર્ગો અને વિદ્યાર્થી સંખ્યાની માહિતી
  3. શાળાના ક્રમિક વર્ગ વધારા ઘટાડાની માહિતી
  4. શાળાના શૈક્ષણિક કર્મચારી ગણનું સ્ટાફ લીસ્ટ
  5. શાળાના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી ગણનું વર્ગ-૪ સાથે સ્ટાફ લિસ્ટ
  6. શાળામાં અભ્યાસ કરતાં પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓની માહિતી              .... વધું વાંચો